29 Mayıs 2012 Salı

Anne Koltuk Modelleri

Bebeğimizin odasının mobilyalarını tamamlıyoruz, karyolası ve gardrobu tamam. Bir de emzirme koltuğu almak istiyorum.
Modeller çok güzel bayıldım, ilerde yer kaplar mı, bebeğin odasına çalışma masası vs. mobilyalar alındığı zaman basımıza dert mi olur endişeleri ile alıp almamaya karar veremiyorum.
Bu koltukların fiyatları mobilyacılarda  2012 mayıs itibariyle 400-600 tl arasında değişiyor.
yada daha az yer kaplayan ve çok daha ekonomik olan ikea nın bu koltuk modeli olabilir.
bu modelin fiyatı 2012 mayıs itibariyle 149 tl

23 Mayıs 2012 Çarşamba

asp gridview confirm

<
CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None" AutoGenerateColumns="False"
Font-Names="Verdana" Font-Size ="8pt" style="margin-left: 0px" Width="698px"onrowediting="grdSure_RowEditing" onrowupdating="grdSure_RowUpdating" >


<RowStyle BackColor="#E3EAEB" /><Columns>    <asp:ButtonField CommandName="Edit" HeaderText="Duzenle" ShowHeader="True" Text="Dzenle" />
    <asp:TemplateField ShowHeader="True" HeaderText="Guncelle">           <ItemTemplate>               <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" Text="Guncelle" ForeColor="Black" CommandName="Update" OnClientClick="return confirm('Guncelleme ilemini onayliyor musunuz?');" AlternateText="Update" />          </ItemTemplate>      </asp:TemplateField>      <asp:BoundField ReadOnly="True" HeaderText="Sre Tipi" InsertVisible="False" DataField="islemAdi" HeaderStyle-Width="200px" >           <HeaderStyle Width="200px"></HeaderStyle>           <ItemStyle HorizontalAlign="Center"></ItemStyle>     </asp:BoundField>     <asp:BoundField ReadOnly="False" HeaderText="Ay" InsertVisible="False" DataField="primTutari" HeaderStyle-Width="200px" >             <HeaderStyle Width="200px"></HeaderStyle>             <ItemStyle HorizontalAlign="Center"></ItemStyle>     </asp:BoundField> </Columns><FooterStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True" ForeColor="White" /><PagerStyle BackColor="#666666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /><SelectedRowStyle BackColor="#C5BBAF" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /><HeaderStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True" ForeColor="White" /><EditRowStyle BackColor="#7C6F57" /><AlternatingRowStyle BackColor="White" /></asp:GridView>
asp:GridView ID="grdSure" runat="server" DataKeyNames="islemID"